17 กันยายน 2565 เร่งแก้ปัญหาช้างออกนอกพื้นที่ 27 แห่ง

ที่มา : https://www.thaipbs.or.th/news/content/319499

ปัญหาช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์กระจายตัวมากขึ้น เป็นโจทย์ที่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องคาดการณ์ในอนาคตว่าแม้ประชากรช้างป่าในธรรมชาติจะไม่มาก เมื่อเทียบกับระดับสากล หรือการจัดลำดับของ IUCN แต่อาจจะเกินความเหมาะสมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งในอนาคตอาจต้องมองถึงอีกแนวทางในการควบคุมประชากร เคลื่อนย้ายช้างไปอยู่ในพื้นที่รองรับใหม่ ๆ อาจเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาโครงการนำร่อง

กรมอุทยานฯ จำแนกพื้นที่ที่ประสบปัญหาช้างป่ารุนแรง และต้องดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วน 5 กลุ่มป่า 27 พื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก หรือป่ารอยต่อ 5 จังหวัด, กลุ่มป่าแก่งกระจาน ในพื้นที่อุทยานฯ แก่งกระจาน อุทยานฯ กุยบุรี, กลุ่มป่าตะวันตก โดยเฉพาะทางตอนใต้ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานฯ ไทรโยค, กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ อุทยานฯ ทับลาน อุทยานฯ ปางสีดา อุทยานฯ ตาพระยา อุทยานฯ ดงใหญ่, กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ทั้งนี้ จำแนกพื้นที่ทั้งหมดจากสถิติที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ความเสียหาย และจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต แผนการจัดการช้างป่า หรือกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ จึงทุ่มไปทั้งงบฯ และกำลังคนไปยัง 5 กลุ่มป่าอย่างเร่งด่วน แต่ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยพื้นที่อื่น ๆ

การจัดการช้างป่าจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การอนุรักษ์ การจัดการ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้เรื่องลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรมของช้างป่า การจัดการแหล่งที่อยู่อาศัย การจัดการแหล่งอาหารสัตว์ป่า การป้องกันให้ถิ่นอาศัยและช้างป่าได้รับการคุ้มครอง และมีความปลอดภัย ลักษณะสภาพชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และการจัดการช้างป่าแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย