17 กันยายน 2565 รมว.ทส. ชงนโยบายนำเข้าเศษพลาสติก ย้ำปี 68 ห้ามนำเข้า 100%

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7270512

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม

โดยมีข้อเสนอมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศไทย คือ “จะอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่ง ในพื้นที่เขตปลอดอากรนำเข้าเศษพลาสติกได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี คือ 2566 – 2567 โดยปีที่ 1 (2566) นำเข้าได้ 100 % ไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง ปีที่ 2 (2567) นำเข้าได้ 50% ของความสามารถในการผลิตจริง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามแนวทางการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) และหากมีความจำเป็นต้องนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ และในปีที่ 3 (2568) ห้ามนำเข้าในทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลก”