17 กรกฎาคม 2564 ทส. ปรับปรุง “มาตรฐานค่าควันดำรถยนต์” แก้ไขปัญหา PM2.5

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6513044

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงทดแทนในการตรวจสภาพรถ ตามร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหา PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ขณะนี้ คพ. ได้ยก (ร่าง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย การอัด พ.ศ. …. โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านทางเว็บไซต์ของ คพ. โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานครได้เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีประเด็นการบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำกับรถยนต์เก่า การกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภค และการพิจารณาระยะเวลาบังคับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเตรียมการพัฒนารถยนต์ ซึ่ง คพ. ได้นำความเห็นของหน่วยงานข้างต้นไปปรับปรุงในร่างประกาศฯ พร้อมเสนอต่อ อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบต่อไป

“สาระสำคัญของการปรับปรุงค่าเกณฑ์มาตรฐานระบบกระดาษกรอง คือ ค่ามาตรฐาน (เดิม) ขณะไม่มีภาระ ไม่เกิน 50% ค่ามาตรฐาน (ใหม่) ขณะไม่มีภาระ ไม่เกิน 40% และระบบวัดความทึบแสง ค่ามาตรฐาน (เดิม) ขณะไม่มีภาระไม่เกิน 45% ค่ามาตรฐาน (ใหม่) ขณะไม่มีภาระไม่เกิน 30 % มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงนามในประกาศ ต่อไป”