16 เมษายน 2563 พิพากษาคุก ๒ ปี ปรับ ๑ พัน คดีเผาป่าเชียงดาว

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/147638

ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุกคดีเผาป่า โดยไม่รอการลงโทษคดีที่จำเลยเผาป่าเชียงดาว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว และในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว จ. เชียงใหม่ได้รับความเสียหายจำนวน ๑๐ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจำนวน ๔๓๙,๖๖๘ บาท ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุก ๔ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๒ ปี ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย ๔๓๙,๖๖๘ บาท แก่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสุขภาพอนามัยของคนในสังคมโดยรวมนับเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษให้จำเลย ทั้งนี้ ความผิดฐานเผาป่า ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๔ – ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ