16 เมษายน 2563 กรมชลประทานปรับการส่งน้ำแก้แล้ง จ. เชียงใหม่

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e97da25e3f8e40aef42c9fa

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า พื้นที่ท้ายน้ำแม่น้ำปิง จ. เชียงใหม่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดตั้งแต่เดือน มี.ค. โดยเฉพาะ อ. จอมทอง ฮอด และดอยเต่า ประกอบกับไม่มีประตูระบายน้ำที่ช่วยเก็บกักน้ำแม่น้ำปิงไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อ. จอมทอง สำนักงานชลประทานเชียงใหม่จัดรอบส่งน้ำในเขต จ. เชียงใหม่ ต่อเนื่องถึง จ. ลำพูน ๒๕ รอบเวร โดยงดการส่งน้ำให้พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชที่ไม่อยู่ในแผนการเพาะปลูกที่กำหนดไว้ ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการใช้น้ำชลประทานอย่างเคร่งครัด เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝน อีกทั้งยังต้องสำรองน้ำหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอีกด้วย นอกจากนี้ ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำนำน้ำสะอาดเข้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนบ้านม่อนหิน ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการผลิตน้ำประปาของ จ. เชียงใหม่ ทางสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ใช้น้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบจนต้องสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านโรงสูบน้ำบ้านท่อเข้ามาเสริม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนทางด้านทิศตะวันตกไปจนถึงทางใต้ของ จ. เชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้สำรองน้ำไว้ในแก้มลิง ๗ แห่ง และอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่งทางทิศตะวันตกติดคลองชลประทานแม่แตงไว้กรณีน้ำเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในอนาคต นายทองเปลวกล่าวต่อว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ. เชียงใหม่มีน้ำเก็บกักประมาณ ๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวง (JMC) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ก่อนหน้านี้เกษตรกรที่อยู่ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต. มะเขือแจ้ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ และ ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นลำไยบางส่วนใกล้ยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ กรมชลประทานจึงส่งน้ำรอบพิเศษให้แก่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มีจำกัด ประกอบกับระยะทางของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ไกลจึงจำเป็นจะต้องกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการส่งน้ำในรอบเวรที่ ๔ ช่วงเดือน เม.ย. โดยให้เกษตรกรใน จ. ลำพูน และบางพื้นที่ของ จ. เชียงใหม่สูบน้ำไปเลี้ยงลำไยและพืชสวนต่าง ๆ พื้นที่กว่า ๒๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้การใช้น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มากกว่าแผนที่วางไว้ แต่จะยังคงเหลือปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ต่อไปได้อีก ๒ เดือนซึ่งถึงต้นฤดูฝน 

“เชียงใหม่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแม่น้ำปิงเพื่อให้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด ๒ ฝั่งของแม่น้ำปิงให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด” นายทองเปลว กล่าว