16 มิถุนายน 2565 เลขาฯ กอ.รมน. ลุยเชียงใหม่-น่าน รณรงค์ “สร้างป่าเปียก” ลดไฟป่าหมอกควัน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2420497

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยหลายหน่วยงานได้ทำการศึกษาแล้วพบว่าสาเหตุการเกิดไฟป่ามาจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะประชาชนจำนวนหนึ่งยังเข้าใจว่าการเผาป่าจะทำให้ได้อาหารป่า กอ.รมน.ภาค 3 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน จนเป็นที่มาโครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” เริ่มจากการสร้างป่า ด้วยฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและฟื้นฟูระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ดำเนินรับซื้อวัสดุเศษซากจากผลิตผลทางการเกษตรประจำตำบล เพื่อนำเศษซากเหล่านั้นหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและได้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของโครงการฯ ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควัน รวมถึงเรื่องของพืชเศรษฐกิจ เช่นเห็ดเผาะ โดยผลการศึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่า ป่าเปียกสามารถทำให้พืชเศรษฐกิจนี้เจริญเติบโตได้ดีกว่าการเผาป่า

Skip to content