16 มิถุนายน 2563 กรมควบคุมมลพิษ สามารถฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วคืบหน้าแล้วร้อยละ 88 พร้อม เตรียมเดินหน้าเสนอแผนฟื้นฟูระยะที่ ๒

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200616105423926

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ. กาญจนบุรี โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือน พ.ย. ๖๐ มีระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๐๐ วัน จะครบกำหนดในเดือน ส.ค. นี้ ภาพรวมมีการดำเนินโครงการฯไปแล้ว ทั้งการขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันเดือน มิ.ย. ๖๓ ดำเนินการมาแล้ว ๙๕๕ วัน มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๘๘ ของงานทั้งหมด มีงานที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ คือ งานสำรวจ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนน และการสร้างฝายดักตะกอน ๑ ฝาย มีเวลาการดำเนินการที่เหลือกว่า ๒ เดือน จำเป็นต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือบริเวณคลิตี้ล่าง การขุดกองกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียรและขนส่งไปบรรจุยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่เดิมและทำรั้วรอบ การก่อสร้างฝายดักตะกอนอีก ๑ ฝาย ทั้งนี้ ยังได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เนื่องจากการทำงานของโครงการที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่ และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวย้ำว่า หลังจากฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้มา ๓ ปี ได้ตรวจพบพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน เพื่อให้การฟื้นฟูลำห้วยเป็นไปอย่างยั่งยืนจึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ ระยะที่ ๒ ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานและรายการปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อขอตั้งงบประมาณ แล้วหารือกับสำนักงบประมาณและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและสำรวจพื้นที่ร่วมกันพร้อมทั้งประสานและเตรียมขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีกด้วย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย