16 มิถุนายน 2563 กทม. ย้ำล้อมย้าย ๗๘ ต้นไม้ หลีกอุโมงค์ลอดหน้าพระลานฯ ยึดหลักวิชาการ

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/163043

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่บริเวณถนนหน้าพระลานต่อเนื่องไปถึงท่าช้างวังหลวง เพื่อเตรียมก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ซึ่งวิธีการล้อมย้ายต้นไม้โดยใช้รถแบ็กโฮมาขุด เกรงจะทำให้ต้นไม้ตายว่ากรุงเทพมหานครจัดทำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคล่องตัวในการสัญจรของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ใต้ดิน และมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ ขณะเดียวกันมีการขุดค้นทางโบราณคดี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี นักโบราณคดี สถาปนิก และวิศวกร เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่ รวมทั้งเก็บหลักฐานแนวฐานอาคาร เครื่องประกอบสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ และลักษณะชั้นดินทางโบราณคดี เพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยจะนำข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบมาจัดแสดงในอุโมงค์ฯ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่อีกด้วย

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ต้นมะขามทั้งบริเวณสวนหย่อมตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรีและในสนามหลวงจำนวน ๔๔ ต้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานจึงมีความจำเป็น ต้องขุดล้อมออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปอนุบาลให้มีรากและทรงพุ่มที่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนนำกลับมาปลูกบริเวณเดิมเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถปลูกได้ แต่หากไม่สามารถปลูกในพื้นที่เดิมได้ทั้งหมด จะนำไปปลูกทดแทนหลุมที่ว่างในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร การล้อมย้ายต้นมะขามได้ดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญในการขุดล้อม ขนย้าย และอนุบาลต้นไม้ใหญ่ และมีเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมดูแล กำกับ และติดตามระหว่างนำไปอนุบาลที่ จ. สระบุรี จนกว่าจะนำกลับมาปลูกอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแล้วเสร็จ ซึ่งการขุดล้อมย้ายต้นมะขาม ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการ มีการตัดแต่งทรงพุ่ม เพื่อลดการคายน้ำและควบคุมทรงพุ่มไม่ให้ใหญ่มากจนหักฉีกขาด หรือเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย ทำการล้อมเตือนก่อนโดยยังคงรักษารากใหญ่ไว้ประมาณ ๓ – ๔ ราก เพื่อดูดน้ำ ธาตุอาหารในดิน และห่อตุ้มให้มีขนาดเหมาะสมตามขนาดของต้นมะขาม ทั้งนี้ ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดูแลบำรุงรักษาต้นมะขามไม่ให้เสียหาย และให้คงสภาพเดิมมากที่สุด

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า การล้อมย้ายต้นไม้บริเวณแนวก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช มีต้นไม้ที่ล้อมย้าย ประกอบด้วย ต้นลีลาวดี ๒๙ ต้น และต้นปีป ๕ ต้น ทั้งนี้ ต้นลีลาวดีเป็นต้นไม้ที่สามารถล้อมย้ายและนำไปปลูกโดยไม่ต้องอนุบาล จะนำไปปลูกที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าทั้ง ๒๙ ต้น ปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม ส่วนต้นปีป เป็นไม้มีแก่น ต้องใช้เวลาในการอนุบาล ซึ่งหลังการล้อมย้ายได้นำไปพักไว้ในพื้นที่กองทัพเรือ