16 มกราคม 2566 ลดขยะพลาสติกแก้วิกฤตขยะพลาสติกทั่วโลก

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1047799

ปัจจุบันขยะพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก จากจำนวนขยะพลาสติกกว่า 350 ล้านตันต่อปี พลาสติกที่ได้รับการรีไซเคิลในแต่ละปีมีเพียงบางส่วนเท่านั้น โลกจึงเผชิญกับวิกฤตมลพิษพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ในช่วงที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

  องค์กรต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายสู่การใช้พลาสติกใหม่ในธุรกิจเป็นศูนย์ (Plastic Neutrality) เพื่อร่วมแก้ปัญหาระดับโลก

  โครงการชดเชยการใช้ขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอยู่ที่การเก็บขยะในพื้นที่
ซึ่งมักไม่มีระบบในการจัดการขยะ จึงไม่ดำเนินงานในพื้นที่ของเมืองใหญ่ ซึ่งมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพบางแห่งอยู่แล้ว โดยเน้นในชุมชนของเกาะห่างไกลที่ยังขาดแคลนระบบการจัดการขยะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การทิ้งของเสียสู่ธรรมชาติอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม