16 ธันวาคม 2565 สผ. จับมือ BIOFIN หนุนความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

ที่มา : สผ. จับมือ BIOFIN หนุนความหลากหลายทางชีวภาพของไทย – ข่าวสด (khaosod.co.th)

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ UNDP’s Global BIOFIN โดย Mr. Onno van den Heuvel, BIOFIN global manager พร้อมด้วย Ms. Tracey Cumming, Senior Technical Advisor และทีม BIOFIN ประเทศไทย ยกระดับการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกลไกทางการเงินและการลงทุนเพื่อปิดช่องว่างทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

นายพิรุณ กล่าวว่า ผลจากการประชุมหารือ มีข้อสรุปร่วมกันใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1.การขับเคลื่อนกลไกทางการเงินและเงินทุนจะดำเนินการในทิศทางที่ผสานการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าด้วยกัน โดยศึกษากลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อธรรมชาติควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในส่งเสริมให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความหลากทางชีวภาพของภาคธุรกิจ

2.การขยายผลนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือโมเดลเกาะเต่าที่คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 12 ล้านบาทต่อปี และ3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งผลลัพธ์ในระดับประเทศและท้องถิ่น การศึกษาเพื่อระบุและปรับเปลี่ยนแรงจูงใจที่เกิดผลลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคการเงินการธนาคารในการกำหนดนโยบายทางการเงินที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายการดำเนินงานโครงการ BIOFIN ในประเทศไทยออกไปจนถึง พ.ศ.2570 และการเพิ่มความสนับสนุนในการจัดทำและทบทวนแผนการเงินด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีการจัดทำแผนการเงินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 และการนำร่องกลไกทางการเงินของประเทศไทยได้รับการยอมรับและถ่ายทอดบทเรียนสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก