16 ธันวาคม 2564 ‘วราวุธ’ ปาฐกถา ไทยตื่นตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงโลก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3089465

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “COP 26: อนาคตโลก อนาคตไทย” ในการประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) เพื่อสะท้อนมุมมองต่อทิศทางอนาคตของโลก และอนาคตของไทยภายหลังการประชุมดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ นายวราวุธได้ชี้ให้เห็นนัยยะทางการเมือง ทิศทางการพัฒนาและแนวโน้มการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ตลอดจนประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องตื่นตัวและเร่งหาแนวทาง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่
1.การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ต้องมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ NDCs และยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
2.การระบุถึงการลดการใช้ถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการประชุม COP และขอให้ยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพ
3.กระแสเรียกร้องให้เร่งกำหนดนโยบายและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นการเฉพาะในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานและป่าไม้ภายใต้ Declarations และ Statements ที่มีการรับรอง เช่น Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use
และ 4.การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง โดย ทส.จะได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน คมนาคม อุตสาหกรรม มหาดไทย และเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero GHG Emission ภายในหรือก่อนปี 2065 ตามที่นายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ไว้ และร่วมสร้างอนาคตที่ดีของคนไทย อย่างเท่าทันโลก และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง