16 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เร่งสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191216085551391

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เร่งสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมกำหนดมาตรการรับมือ อาทิ การจัดทำแผนสำรองน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรอง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ขอให้ทุกอำเภอได้ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยทหารในพื้นที่ เข้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อปลุกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วย