16 กันยายน 2564 วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก ช่วยชาวประมงช่วงโควิด

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2194313

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเผยถึงโครงการขยะทะเล…สู่…การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ด้วยการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจากพลาสติกใช้แล้วให้แก่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก และหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) เป็นการแก้ไขปัญหา และการจัดการขยะอย่างครบวงจร ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติกสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยเฉพาะในช่วงโควิดระบาด ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ นำไปสู่การผลักดันนโยบาย สร้างความตระหนักต่อปัญหาการจัดการขยะในวงกว้าง จนสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่มุ่งลดของเสีย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ร่วมคิดค้น และวิจัยออกแบบนวัตกรรมในการนำขยะพลาสติกจากท้องทะเลมาเป็นวัตถุดิบในวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้องสนาม กระถางต้นไม้ บล็อกปูพื้น คอนกรีตบล็อก และขอบคันหิน เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ช่วยระบายน้ำได้ดีขึ้น และลดการใช้วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ทรายและหิน หากนำก้อนอิฐไปทำเป็นวัสดุปูพื้นนอกอาคาร ช่วยลดความร้อนของพื้นผิว สามารถเดินหรือทำกิจกรรมในเวลากลางแจ้งได้ ขณะที่มีบริษัทเอกชนเป็นตัวกลางประสานให้ชุมชนเข้าถึงนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงให้คำแนะนำกับชุมชน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ได้จากโครงการนี้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับการก่อสร้างภายนอกอาคาร โดยจะใส่พลาสติกทดแทนหินและทรายในสัดส่วน 0.4–1.5 กก. ต่อชิ้น ทำให้มีราคาถูกกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่มีความคงทนเทียบเท่าของเดิม คาดว่า โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าปีละ 400,000–1,500,000 บาท และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ปีละ 30 ตัน