15 เมษายน 2563 ส่งน้ำช่วยสวนลำไยและพืชสวนในเขต จ. ลำพูน – เชียงใหม่

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e9596a0e3f8e40af142df2a

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ. เชียงใหม่มีน้ำเก็บกักประมาณ ๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวง (JMC) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ก่อนหน้านี้เกษตรกรที่อยู่ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต. มะเขือแจ้ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ และ ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นลำไยบางส่วนใกล้ยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ กรมชลประทานจึงส่งน้ำรอบพิเศษให้แก่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มีจำกัด ประกอบกับระยะทางของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ไกลจึงจำเป็นจะต้องกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการส่งน้ำในรอบเวรที่ 4 ช่วงเดือน เม.ย. นายทองเปลวกล่าวต่อว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราว่า การบริหารจัดการน้ำระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ๖๓ มีความต้องการใช้น้ำรวม ๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร  แบ่งเป็น น้ำอุปโภคบริโภค ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำเพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้ส่งน้ำเข้าไปเก็บไว้ในสระชลประทานทั้ง ๒๐ แห่ง ความจุ ๕๘๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยให้เกษตรกรใน จ. ลำพูน และบางพื้นที่ของ จ. เชียงใหม่สูบน้ำไปเลี้ยงลำไยและพืชสวนต่างๆ พื้นที่กว่า ๒๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้การใช้น้ำในเขื่อนแม่กวงฯ มากกว่าแผนที่วางไว้ แต่จะยังคงเหลือปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ต่อไปได้อีก ๒ เดือนซึ่งถึงต้นฤดูฝน “ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝน และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการใช้น้ำอย่างเครงครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในอนาคต” นายทองเปลวกล่าว