15 สิงหาคม 2565 เพชรบุรีโมเดล อัพเกรดสาหร่ายน้ำจืด พืชเศรษฐกิจใหม่อาหารแห่งอนาคต

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-1013897

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 65 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย กล่าวว่าโครงการพืชเศรษฐกิจใหม่สาหร่าย : อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้เกษตรกร โดยเลือก จ.เพชรบุรี เป็นจังหวัดคิกออฟโครงการ เนื่องจากมีพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นจังหวัดตัวอย่างต้นแบบในยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาหร่ายให้เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบภายใต้แนวทาง “เพชรบุรีโมเดล” โดยกรมประมงได้ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการวิจัย และพัฒนาสาหร่ายทะเลหลายสายพันธุ์ เช่น สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาด และสาหร่ายผมนาง ทั้งนี้ นโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งยกระดับให้ภาคเกษตรของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทั้งตอบโจทย์วาระเศรษฐกิจมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Ocean Economy) เพื่อเป็นส่วนร่วมในทศวรรษวิทยาศาสตร์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2564 – 2573) และการลดภาวะโลกร้อน จึงดำเนินการสนับสนุนการผลิต และแปรรูปสาหร่ายเป็นอาหารแห่งอนาคตตัวใหม่ เนื่องจากมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ ปุ๋ย เชื้อเพลิงชีวภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง