15 มีนาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำวัง เฝ้าระวังคุณภาพไหลผ่านชุมชนเมือง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200315093054434

เทศบาลนครลำปาง นำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง จำนวน 6 จุดเก็บ ได้แก่ สะพานฝายยาง สะพานออเร้นจ์ สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี สะพานช้างเผือก สะพานเขลางค์นคร และสะพานเสตุวารี

จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่า น้ำในลำน้ำวังมีปริมาณน้อยมาก เกิดเป็นสันทรายบางช่วงยาวตลอดแนวลำน้ำ น้ำมีลักษณะใสในช่วงลำน้ำที่มีการไหล และมีสีเขียวขุ่นจนถึงดำในลักษณะของน้ำเน่า ในช่วงลำน้ำที่ไหลช้ามากและนิ่ง และบริเวณที่มีท่อน้ำทิ้ง โดยบริเวณใต้พื้นน้ำมีสาหร่ายทั่วทั้งลำน้ำ นอกจากนี้บริเวณที่มีท่อน้ำทิ้ง (จุดที่ 2, 3, 4) พบคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ของลำน้ำ ส่วนบริเวณช่วงจุดที่ 1-2 มีบัวขึ้นปกคลุมผิวน้ำมากกว่าร้อยละ 90 อีกทั้งยังพบถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร เศษไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง ตลอดช่วงในลำน้ำวัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวังทั้ง 6 จุด เดือนละครั้ง โดยเมื่อทำการตรวจวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพตัวอย่างน้ำเสร็จแล้ว จะมีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป