15 มิถุนายน 2565 CPF หนุนใช้เปลือกไข่ทำปุ๋ยบำรุงดิน ลดโลกร้อนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-955251

ซีพีเอฟเดินหน้าโครงการใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่บดที่เหลือจากกระบวนการผลิต เป็นปุ๋ย ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ขับเคลื่อน หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดปริมาณเปลือกไข่ที่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดตามแนวทางลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในบ่อฝังกลบ (Waste to Landfill) โดยในปี 2564 ได้นำเปลือกไข่ไก่บดที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่โรงงานแปรรูปไข่ไก่บ้านนาไปใช้ปรับปรุงดินและแจกให้เกษตรกรรอบพื้นที่โรงงานและเกษตรกรรอบพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดในบ่อฝังกลบได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี อนึ่งซีพีเอฟต่อยอดสร้างคุณค่าจากของที่เหลือในกระบวนการผลิต อาทิ เปลือกไข่ ให้สามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ด้านสังคมพึ่งตนเองและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs ) ในการขจัดความยากจนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ