15 มกราคม 2565 บุรีรัมย์รณรงค์เร่งไถกลบแทนการเผา ลดต้นทุน-บำรุงดิน-ลดมลพิษทางอากาศ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/628731

จ.บุรีรัมย์ จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว จัดขึ้นที่บริเวณแปลงนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  โดยได้มีการนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร และองค์ความรู้การเกษตร ภายใต้องค์ความรู้เกษตรครบวงจร   ซึ่งได้มีการสาธิตบินโดรนในการฉีดพ่นปุ๋ย และธาตุอาหารเสริม เพื่อป้องกันศัตรูพืช และบำรุงรักษาให้พืชเจริญงอกงาม การหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน และการใช้รถไถนาขนาดใหญ่ทำการไถกลบตอซังแทนการเผา เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในไร่นา กลับมาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนรวมถึงมลพิษทางอากาศ PM2.5 จากการเผาตอซังข้าวด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจาก จ.บุรีรัมย์ ในปัจจุบันยังพบมีเกษตรกรในบางพื้นที่ มีการเผาตอซังข้าวอยู่ ดังนั้นเชื่อว่าการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังข้าวแทนการเผามากขึ้น และได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ ในการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาทิ้ง ซึ่งนอกจากเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนรวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผาตอซังข้าว