15 มกราคม 2564 ทส. และสหประชาชาติเคาะ ๔ แนวทางความร่วมมือสู้โลกร้อน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th//news/local/2012983

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยเข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการระดมพลังเยาวชน และชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน โดยกำหนดเป็น ๔ แนวทางความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย ๑. สนับสนุน และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดึงพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู้วิกฤติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวที Thailand Climate Action Conference (TCAC) ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริเริ่มให้จัดประชุมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สนับสนุนกิจกรรม “ACE Youth Camp” อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงพลังเยาวชนร่วมขับเคลื่อน และขยายผลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และของโลกให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ๓. สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่บนความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๔. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายผู้นำตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ และการต่อยอดงานซึ่งกันและกัน โดยการหารือในครั้งนี้ ผู้แทน UNDP ยังได้ให้ความสนใจกับการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นด้วย