15 มกราคม 2564 คลองชลประทานอ่างทองแห้งขอด ทำดาดปูนร้าว กระทบชาวนา ๒ อำเภอแล้ว

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/211968

คลองชลประทานสายหลักที่รับน้ำมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผ่าน อ. โพธิ์ทอง และ อ. วิเศษชัยชาญระยะทางกว่า ๑๐ กม. ที่ส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงให้เกษตรกร แต่ปัจจุบันน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด  ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร โดยเฉพาะบริเวณคลองชลประทานหน้าสำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง ถึงบริเวณแยกไฟแดง อ. วิเศษชัยชาญ ระยะทางกว่า ๓ กม. ในคลองชลประทานที่มีความกว้างประมาณ ๖ ม. ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค แม้แต่น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคลองชลประทาน ทำให้ดาดปูนรอยร้าว และบางแห่งเริ่มทรุดตัวแตกเป็นหลุม จ. อ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเพาะปลูกจำนวน ๖๐๔,๑๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ๑๘๘,๔๒๔ ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปีจำนวน ๑๖๗,๘๑๓ ไร่ และปลูกข้าวนาปรัง จำนวน ๒๐,๖๑๑ ไร่ โดยใช้น้ำจากระบบชลประทานในการเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง