15 มกราคม 2563 การใช้งานของเหลือใช้จากพลังงานนิวเคลียร์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1747260

ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ (Depleted uranium–DU) เป็นของเหลือใช้ หรือผลพลอยได้จากกัมมันตภาพรังสี คือ กระบวนการที่ใช้ในการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ ด้วยความกลัวอย่างมากมายว่าจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ มันจะถูกเก็บไว้ในสถานที่มิดชิด หรือนำมาใช้ในการผลิตขีปนาวุธ แต่เมื่อเร็วๆนี้ มีรายงานลงในวารสารสมาคมเคมีอเมริกัน โดยทีมนักเคมีของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ ในอังกฤษ เผยว่า จริงๆแล้วยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เมื่อค้นพบการนำมาใช้งานใหม่โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นสารอเนกประสงค์ สามารถใช้ในการสร้างสารเคมีที่มีประโยชน์ หรือเป็นแหล่งพลังงานใหม่ ทีมเผยว่าได้ลองใช้ตัวเร่งปฏิกิริยายูเรเนียมเสริมสมรรถนะ เพื่อแปลงเอทิลีนที่เป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็ก หรือแอลคีนที่ใช้ทำพลาสติก ให้เป็นอีเทน หรืออัลเคนที่ใช้ในการผลิตสารประกอบอื่นๆ รวมถึงเอทานอล ทีมนักเคมีเผยว่า ความสามารถในการแปลงแอลคีนเป็นอัลเคน เป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่สำคัญ นั่นหมายความว่าอาจนำโมเลกุลธรรมดามาเพิ่มระดับให้กลายเป็นสารเคมีที่มีมูลค่า เช่น น้ำมันไฮโดรเจน และปิโตรเคมีที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานได้