15 พฤษภาคม 2563 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอทองแสนขัน – อ. พิชัย

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/155369

นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคาร ปตร.กม. ๒๖+๘๐๐ และ ปตร.กม.๓๔+๘๐๐ คลองละมุง ซึ่งเป็นอาคารที่ช่วยในการลดปริมาณน้ำของแม่น้ำยมที่จะเข้าสู่ จ. สุโขทัยและช่วยในการควบคุมการระบายน้ำของคลองระบายยม – น่าน ผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยอาคารทั้ง ๒ แห่งเป็นอาคารชลประทานใน ๑,๘๐๓ แห่งที่อยู่ในลำน้ำสายหลัก จะทำหน้าที่ระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของ จ. สุโขทัย จากการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปยังอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานขุดลอก ในเขตพื้นที่ อ. ทองแสนขัน และ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์