15 พฤศจิกายน 2564 ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ปลาไทยที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211115094746851

ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ เป็นปลาไทยที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ในอดีตพบมากในแม่น้ำน่าน เจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน แม่กลอง และพบชุกชุมในทะเลสาบสงขลา แต่ปัจจุบันปลาชนิดนี้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นปลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้เป็นยาจีน เพราะเป็นสัตว์น้ำวงศ์เดียวกันกับม้าน้ำ จับเพื่อส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง และใต้หวัน 

กรมประมงศึกษา วิจัย เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์จนประสบความสำเร็จ เมื่อปี ๖๓ และขยายผลสำเร็จของงานวิจัยโดยการติดตามสถานภาพทรัพยากรปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัยเพาะพันธุ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์จนสำเร็จครั้งนี้  ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่แหล่งน้ำต้นกำเนิด เพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ