15 ธันวาคม 2565 บุรีรัมย์เร่งขยายถนนสายหลัก รับเมืองท่องเที่ยว เชื่อมสนามบินนานาชาติ

ที่มา : บ้านเมือง – บุรีรัมย์เร่งขยายถนนสายหลัก รับเมืองท่องเที่ยว เชื่อมสนามบินนานาชาติ (banmuang.co.th)

กรมทางหลวงเดินหน้าฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่รอบตัวอำเภอนางรองเพื่อเก็บข้อมูล หลังจากก่อนหน้านี้มีการแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการสร้าง ทางเลี่ยงเมืองนางรอง (ทิศใต้) ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะบุรีรัมย์จะเป็นเมืองท่องเที่ยว และจะมีการเปิดสนามบินนานาชาติ

กรมทางหลวง ได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองนางรอง (ด้านใต้) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษาโครงการทั้งหมด 450 วัน

นอกจากนี้ จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด จะดำเนินการศึกษาจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการข้างละ 500 เมตร สำหรับแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี จะศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร ภายหลังการประชุมครั้งนี้กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน