15 ธันวาคม 2562 “ไออาร์พีซี”หนุนซีโรเวสต์ แก้ขยะพลาสติกครบวงจร

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858215?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=economic

นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในอีอีซี มีปัญหาขยะพลาสติกสะสมมานาน รวมทั้งอนาคตจะมีประชากร และภาคอุตสาหกรรมขยายมาในพื้นที่ ยิ่งทำให้ปัญหาขยะพลาสติกมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นในฐานะที่ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ จึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้เต็มตัว โดยได้ผลักดันโครงการ Zero Waste เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กำจัดขยะพลาสติกให้เหลือศูนย์ ผ่านกระบวนการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) มีโครงการหลัก ได้แก่ การขยายโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกผ่านกระบวนการไพโรไรซิสให้เป็นน้ำมันดิบ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิต 1 แสนลิตรต่อเดือน เพิ่มเป็น 4 แสนลิตรต่อเดือน จะช่วยกำจัดขยะพลาสติกถึง 6,720 ตันต่อปี โดยทยอยรับซื้อขยะพลาสติกมาตั้งแต่ครึ่งแรกของปีนี้ ทั้งนี้น้ำมันดิบที่ผลิตได้จากขยะพลาสติกจะมีต้นทุนไม่ต่างจากน้ำมันดิบที่นำเข้า และผ่านการรับรองจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพแล้ว ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะมีปัญหาการขนส่งขยะพลาสติกและมีกระบวนการที่ยุ่งยากกว่า เพราะโรงกลั่นน้ำมันได้ปรับแต่งระบบเพื่อรองรับน้ำมันจากแหล่งน้ำมันดิบในตะวันออกกลาง ดังนั้นน้ำมันดิบที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกต้องปรับแต่งคุณภาพไม่ให้กระทบกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน “ที่ผ่านมาการกำจัดขยะพลาสติกทำได้ด้วยวิธีเผาหรือฝังกลบ ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ฝังกลบขยะมีจำกัดไม่เพียงพอกับขยะที่เพิ่มขึ้น” สำหรับวิธีการเผาต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมการเผาที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่การลงทุนแปรรูปขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของไออาร์พีซี และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีโครงการ “นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste” โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทคู่ค้าของไออาร์พีซี เพราะไออาร์พีซีเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกป้อนให้คู่ค้านำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีเศษวัสดุพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูป ดังนั้นไออาร์พีซีจึงได้มองระบบบริหารจัดการ เพื่อนำเศษพลาสติกเหล่านี้นำกลับมาใช้ใหม่ให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยขั้นต้นได้ร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า 10 ราย ทำแพลตฟอร์มการพัฒนาข้อมูลกลางแชร์ให้ทุกโรงงานเห็นว่า แต่ละโรงงานมีเศษพลาสติกเหลือทิ้งชนิดใดและปริมาณเท่าไร เพื่อให้โรงงานในเครือข่ายซื้อเศษพลาสติกไปรีไซเคิลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งไออาร์พีซีจะช่วยบริษัทคู่ค้าปรับปรุงระบบการรีไซเคิล และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น “ปี 2563 ไออาร์พีซี จะสร้างฐานข้อมูลจัดทำเป็น Plastic Waste Platform เพื่อรวบรวมข้อมูล Waste polymer จากแหล่งผลิตแต่ละโรงงาน ซึ่งลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลได้ และต่อยอดนำไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากต้นทาง ไม่ปล่อยของเสียออกนอกระบบ” ส่วนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมาวางมาตรฐานโรงงานรีไซเคิลพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล รวมทั้งรับรองมาตรฐานนี้ เพราะปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเติบโตเร็วมาก ทำให้ผู้ซื้อต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปต้องการเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์กลาสติกที่มีส่วนของพลาสติกรีไซเคิลสูง แต่ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานหรือมาตรฐานรับรองว่าเม็ดพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลเหล่านี้ผลิตจากขยะพลาสติกจริงหรือไม่ และมีสัดส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้นการที่ไทยมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานเหล่านี้ จะทำให้สินค้าพลาสติกรีไซเคิลของไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้น “ในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปต้องการพลาสติกรีไซเคิลสูงมาก โดยเบรนด์เนมชั้นนำต่างใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลแทบทั้งสิ้น” หากไทยมีหน่วยงานกลางรับรองพลาสติกรีไซเคิลจะทำให้คู่ค้ามั่นใจและสั่งสินค้าเพิ่ม และส่งผลทางอ้อมให้มีการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีทั้งผู้ผลิตที่ขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น และช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกภายในประเทศ โดยไออาร์พีซีพร้อมที่จะเป็นโรงงานแรกให้ตรวจสอบ” สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% ของไออาร์พีซี ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มี 100 ตัน เพราะมีขยะพลาสติกน้อย แต่ตลาดต้องการมาก ส่วนกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกผสมพลาสติกรีไซเคิลมีกำลังการผลิต 2 หมื่นตันต่อปี ดังนั้นจึงรองรับเศษขยะพลาสติกได้อีกมาก “ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เห็นความสำคัญถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติก เพราะใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย และปัจจุบันมีการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ไออาร์พีซีสนับสนุนการใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะพลาสติกเป็นการส่งเสริมการลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน นับเป็นการดำเนินการที่สอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี 2561–2573 ให้บรรลุสู่เป้าหมายการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 % ภายในปี 2570

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort