14 มกราคม 2566 แบรนด์นายจ้างสีเขียว แรงดึงดูดคนรุ่นใหม่

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1047686

งานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้เขียน ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว ชี้ให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 70 ของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่อง แบรนด์นายจ้างสีเขียว

          แบรนด์นายจ้างสีเขียว (Green Employer Branding) หมายถึง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในด้านการบริหารจัดการและการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

          ซึ่งแบรนด์นายจ้างสีเขียวถือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการนำกลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว (Green Human Resource Management) มาปรับใช้ในองค์กร

          จากงานวิจัย คนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หากได้รับการตอบรับเข้าทำงานในองค์กรหรือบริษัท ที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสีเขียว

          นอกจากนั้น ผู้สมัครงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงมีแนวโน้มจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินว่า องค์กรหรือบริษัทแห่งนั้นจะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไรด้วย

          ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่มักให้ความสนใจจะร่วมงานกับองค์กรที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

          ดังนั้น การสร้างแบรนด์นายจ้างสีเขียว จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่กำลังหางานทำหรือผู้สมัครงาน ที่มีแนวคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับประเด็นด้านการจัดการสีเขียวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

          กล่าวโดยสรุปคือ องค์กรหรือบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควรหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์นายจ้างสีเขียว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ผู้สมัครงานรุ่นใหม่และมีศักยภาพสูงใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่า องค์กรหรือบริษัทเหล่านั้นจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไร

          และตนเองควรจะสมัครงานและตอบรับเข้าร่วมงานกับองค์กรนั้นหรือไม่ จึงนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ อันเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์กรนั่นเอง