14 มกราคม 2565 พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/311610

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมานั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก แจ้งความประสงค์ของประเทศไทยที่จะนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ก่อนที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดส่งเอกสารให้ศูนย์มรดกโลก เว็บไซต์ของศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก เผยแพร่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันที่นำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ตอนบนของคาบสมุทรไทย ในเขต จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลน จ.ระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลน กลุ่มเกาะชายฝั่งนิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง