14 พฤษภาคม 2564 ๑๔ พ.ค.ตรงกับวันอนุรักษ์ควายไทย

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2723386

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยข้อมูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ควายในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทควายปลัก ทั้งนี้ ควายแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ควายป่ากับควายบ้าน และควายบ้านแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ควายปลัก (Swamp buffalo) กับควายแม่น้ำ (River buffalo) ทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงศ์ สกุล และชนิดเดียวกันคือ Bubalus bubalis แต่มีความแตกต่างกันทางสรีรวิทยา อย่างเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลพบควายปลักมีจำนวนโครโมโซม ๒๔ คู่ ส่วนควายแม่น้ำมีจำนวนโครโมโซม ๒๕ คู่ และสามารถผสมข้ามพันธุ์ระหว่างทั้งสองชนิดนี้ได้ ควายในประเทศไทย นอกเหนือจากควายบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างช้านาน ยังมี ควายป่า หรือ มหิงสา เป็น ๑ ในสัตว์ป่าสงวน ๑๙ ชนิดของประเทศไทย แม้ภายนอกมีลักษณะคล้ายควายบ้าน แต่ลำตัวใหญ่ ล่ำสัน มีวงเขาตีโค้งกว้างกว่า และมีนิสัยดุร้ายกว่าควายบ้าน ปัจจุบันควายป่าของประเทศไทยคงเหลือเพียงแห่งเดียวคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี