14 พฤศจิกายน 2565 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.prachachat.net/public-relations/news-1114451

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทุกประเทศรวมถึงไทยจึงต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคง และจำเป็นต้องจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศในระยะยาว ทั่วโลกต่างพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีปริมาณจำกัด และไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก นอกจากนี้ ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิล ถูกเผาไหม้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก (Green house Gases) ค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งก๊าซดังกล่าวจะดักจับและกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของโลก

  การผลักดันการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยลดการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

  ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดมลภาวะและลดการใช้พลังงาน