14 ตุลาคม 2564 กทม.ตั้งเป้าขยะเหลือให้เป็นศูนย์ ส่งเข้าเตาเผาร้อยละ ๖๕ อีกร้อยละ ๓๕ นำกลับมาใช้ใหม่

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2219032

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณขยะที่จัดเก็บในพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ยวันละ 1,000 ตัน และคาดการณ์ว่า ปริมาณขยะอาจจะเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ขยะล้นเมือง โดย กทม. วางแนวทางการลดปริมาณขยะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 1. ผลักดันโครงการเตาเผาขยะ 2 แห่ง ที่หนองแขมและอ่อนนุช สามารถรองรับปริมาณการกำจัดขยะร้อยละ 65 ส่วนขยะอีกร้อยละ 35 จะนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce คือ การลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จำเป็น หรือการลดสร้างของเสีย Reuse คือ การใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น Recycle คือ การแปรรูปมาใช้ใหม่ ตั้งเป้าทำอย่างไรให้ขยะเหลือให้เป็นศูนย์ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนดำเนินการ

สำหรับโครงการเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า เริ่มดำเนินการนำร่องที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและพบว่า มีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ ต่อมา กทม. ขยายโครงการนำขยะผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และส่วนที่เหลือของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่เกิน 1,000 ตันต่อวัน กำลังผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ต่อแห่ง ซึ่งตามแผนกำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังมีแผนทำโครงการลักษณะเดียวกัน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสายไหม ขนาด 1,000 ตันต่อวันเป็นโครงการต่อไปอีกด้วย

Skip to content