14 กันยายน 2565 กากกัญชงสู่พลาสติกชีวภาพ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3558668

เพื่อให้อุตสาหกรรมกัญชงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่นโยบายบีซีจี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) จึงร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ เน้นต่อยอดการวิจัยพัฒนาสูตรการผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชกัญชงในเชิงพาณิชย์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแน่ในช่วงแรก คือ หลอด และภาชนะบรรจุอาหารกัญชงย่อยสลายได้ โดยดีพร้อมจะจัดหาเส้นใยกัญชงเพื่อเป็นวัสดุในการวิจัย โดยเป็นเส้นใยชีวภาพที่เหลือทิ้ง ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุ และลดปริมาณขยะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกากอุตสาหกรรมชนิดไม่อันตรายเกิดขึ้น มากกว่า 17 ล้านตันต่อปี ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการดูแล และกำจัด ปัจจุบัน ทั้ง 2 หน่วยงาน กำลังเร่งประสานงานข้อมูลกิจการที่มีศักยภาพด้านการจัดหาวัตถุดิบเส้นใยกัญชง เพื่อให้จีซีติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบมาทำการวิจัย ศึกษาคุณสมบัติ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป