14 กันยายน 2564 ธนาคารโลกชี้ภาวะโลกร้อนทำคน 200 ล้านทิ้งบ้านเรือนภายใน 30 ปี

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2938111

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอาจผลักดันให้ผู้คนมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกต้องทิ้งบ้านเรือนของตนเองในอีก 30 ปีข้างหน้า และทำให้เกิดปัญหาการอพยพรุนแรงในหลายพื้นที่ เว้นแต่จะลงมืออย่างเร่งด่วนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดช่องว่างด้านการพัฒนา รายงานดังกล่าวของธนาคารโลกยังตรวจสอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อาทิ การขาดแคลนน้ำ การลดปริมาณลงของพืชผลทางการเกษตร และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อาจทำให้คนอีกหลายล้านต้องกลายสภาพเป็นผู้อพยพเนื่องจากสภาพอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2050 ขึ้นกับสถานการณ์ความเป็นไปได้ที่ต่างกัน 3 สถานการณ์ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม จะมีผู้คนมากถึง 216 ล้านคนที่จะต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานภายในประเทศของตนเองในภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ซับซาฮาราของทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ สุดท้ายคือเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ขณะที่ในกรณีที่สถานการณ์เป็นมิตรมากที่สุดคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย และพัฒนาที่รวมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็ยังมีคนมากถึง 44 ล้านคนที่ถูกบีบให้ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือน

พื้นที่ซึ่งมีความเปราะบางมากที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดขึ้นคือ ซับซาฮาราของทวีปแอฟริกา เพราะสภาพอันแห้งแล้งเป็นทะเลทราย มีชายฝั่งที่เสียหายได้ง่าย และประชากรส่วนใหญ่ดำรงชีวิตโดยพึ่งพิงการทำเกษตรเป็นหลัก ที่จะเห็นตัวเลขผู้อพยพในประเทศพุ่งสูงถึง 86 ล้านคน ขณะที่ในทวีปอเมริกาเหนือมีจำนวนประชากรเคลื่อนย้ายคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดที่ราวร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือราว 19 ล้านคน จากปัญหาหลักคือ การขาดแคลนน้ำ ส่วนในเอเชียใต้ ประเทศบังกลาเทศจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และการปราศจากพืชผลทางการเกษตร และเป็นพื้นที่ที่เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร เนื่องจากสภาพอากาศสูงที่สุดรายงานดังกล่าวไม่ได้มองถึงผลกระทบในระยะสั้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อาทิ ผลกระทบจากคลื่นความร้อน และยังไม่ได้พูดถึงผู้อพยพเนื่องจากสภาพอากาศแบบข้ามพรมแดน นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่า ขณะนี้โลกไม่ได้มุ่งหน้าไปยังทิศทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เลวร้ายที่สุด แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปานกลาง กระนั้นก็ดีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจำนวนมากก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้