14 กรกฎาคม 2563 อึ้ง! น้ำยมแห้งขอดกลายเป็นสนามบอลกลางฤดูฝน

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000071807

แม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ชาวนาลุ่มน้ำยมพื้นที่ อ. สามง่าม อ. โพธิ์ประทับช้าง และ อ. โพทะเล จ. พิจิตร ยังไม่มีน้ำปลูกข้าวทำนาปีได้เหมือนดั่งเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพราะไม่มีฝน แม่น้ำยมแห้งขอดเห็นแต่ท้องทรายตั้งแต่เดือน พ.ย. ๖๒ มาจนถึงวันนี้ มีเพียงเกษตรกรบางรายที่มีสระในไร่นา หรือบ่อสูบน้ำบาดาลเท่านั้นที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำนาได้

นางเฉลียว แสงสว่าง อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ ๑๑ บ้านวังปลาทู ซึ่งมีนาข้าว ๒๒ ไร่ แต่จนถึงวันนี้ก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาทำนาได้เพียง ๑๑ ไร่ ทำมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะไม่คุ้มต้นทุน ขณะที่นายวิศิษฏฐ์ ปานแย้ม อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๓ หมู่ ๑๑ บ้านวังปลาทู ต. กำแพงดิน อ. สามง่าม จ. พิจิตร มีนาข้าว ๕๒ ไร่ ถึงวันนี้ยังไม่ได้ลงมือปลูกข้าวเลยแม้แต่ต้นเดียว ทั้งคู่เป็นชาวนาที่ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำยม ร้องทุกข์ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีน้ำจากแม่น้ำยม หรือน้ำฝนให้ทำนาเลย เดือดร้อนมาก เกรงจะไม่มีรายได้ใช้หนี้ อยากวิงวอนให้รัฐบาลเร่งหาแหล่งน้ำรวมถึงหาทางเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรด้วย นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า พิจิตรมีพื้นที่การเกษตรประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ๑.๘ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวนาปรัง ๖.๔ ล้านไร่ ในช่วงปี ๖๒/๖๓ ทั้งนาปี และนาปรังประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ปีนี้ฤดูกาลปลูกข้าวนาปี ๖๓/๖๔ วิกฤตภัยแล้งกลับหนักหน่วงกว่าเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา ชาวนาขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีได้แค่เพียง ๔.๗ แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖ เท่านั้น ส่วนนาข้าวอีกราว ๑.๓ ล้านไร่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ชาวนาตั้งความหวังว่ากลางเดือน ก.ค. ๖๓ นี้จะมีฝนตกลงมาตามที่กรมอุตุฯ พยากรณ์ก็อาจจะได้ทำนา