13 เมษายน 2565 ไทย เห็นชอบร่วมปฏิญญากลาสโกว์ มุ่งมั่นหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6994973

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดิน สร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และรักษาไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศ ร่วมกับ 143 ประเทศ

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศบนบก การสนับสนุนนโยบายการค้าและการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนท้องถิ่น การดำเนินนโยบายการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเกษตรและการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและที่ดินจากความเสื่อมโทรม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า การเข้าร่วมปฏิญญาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานของประเทศไทยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และเป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยการกำกับของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ การเข้าร่วมปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use) นี้ จะเป็นการบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกในห้วงการประชุม COP26 เมื่อเดือนพ.ย. 64

โดยในลำดับต่อไป กระทรวงทรัพยากรฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งแจ้งการเข้าร่วมปฏิญญาฯ ต่อประธานการประชุม COP26 และสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทราบต่อไป