13 มีนาคม 2564 สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ลงพื้นที่บ่อขยะมหาพราหมณ์ บางบาล สานต่อให้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายของประเทศ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/227072

นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่บ่อขยะมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่อให้บ่อขยะมหาพราหมณ์ มีการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่เกือบ 400 ไร่ ปัจจุบันมีขยะมาทิ้งวันละ 500 ตัน ล่าสุด มีการดำเนินการคัดแยกขยะตกค้างไปแล้วกว่า 9 แสนตัน และตามแผนอีกประมาณ 2 ปีทุกอย่างจะสำเร็จผลในทุกด้าน พร้อมระบุ ขยะจำนวน 300 ตันจะสามารถแยกไปเป็นเชื้อเพลิงเผาให้ความร้อนและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 6.5 เมกกะวัตต์ รวมถึงมีการฝังกลบควบคู่กันไป นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองนครหลวง เทศบาลตำบลบางปะหัน เทศบาลตำบลบางนมโค เทศบาลตำบลภาชี เทศบาลตำบลบางไทร และ อบต.แม่ลา เบื้องต้นได้แนะนำให้ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเฝ้าระวังป้องกันเหตุไฟไหม้ เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปสู่โรงไฟฟ้า กลุ่ม Cluster ต่อไป