13 มีนาคม 2563 จะพ้นแล้งมั้ย! เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำใช้การติดลบร้อยละ 8

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9630000025326

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำในอ่างน้อยมาก โดยไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย จำเป็นต้องใช้น้ำก้นอ่างมาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ล่าสุดน้ำใช้การได้ ติดลบไปแล้ว -189.26 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน 392 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่าง ใช้การได้จริง -189.26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ -8% ของความจุอ่าง ซึ่งระดับน้ำดังกล่าว ไม่สามารถระบายไปใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ส่วนการปล่อยน้ำของเขื่อน ตามแผนการระบายน้ำของชลประทานวางแผนไว้รองรับใช้น้ำตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 จนถึงเดือน พ.ค. 63 จำนวน 189 ล้านลูกบาศก์เมตร มุ่งใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น โดยขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อน ตั้งแต่ต้นฤดูแล้ว ว่าอย่าสูบไปทำกิจกรรมอื่น โดยเฉพาะสูบน้ำทำนา ซึ่งต้องใช้น้ำมาก ไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยชลประทานได้จัดการควบคุมไม่ปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรหน้าแล้ง