13 มิถุนายน 2564 สผ.แจงเกณฑ์อีไอเออาคารสูง ฉบับใหม่ยังไม่ประกาศใช้ พร้อมเปิดรับฟัง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6448837

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กล่าวว่า กรณีที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ถึงหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ (EIA) ที่ห้ามสร้างตึกสูงบังลม – บังแดด จนเป็นสาเหตุให้ 3 สมาคม ที่เกี่ยวข้องยื่นค้านนั้น ต้องขออนุญาติชี้แจง และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร ดังกล่าว มิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรืออาคารสูง แต่อย่างใด

ประเด็นที่ 2 แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักทางวิชาการ

ประเด็นที่ 3 เรื่องแนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและ สผ. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการนำไปประกาศใช้เป็นทางการต่อไป ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป