13 มกราคม 2564 กรมชลประเทานวางมาตรการเร่งด่วน แก้ปัญหาความเค็มพุ่งสูง รุกเข้าแม่น้ำท่าจีน

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/545030

ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มที่ประตูระบายน้ำคลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐมว่า ค่าความเค็มที่ขึ้นสูงในแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ความเค็มรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำท่าจีน จนถึงบริเวณ อ. สามพราน ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับน้ำเข้าคลองจินดา และคลองสาขาอื่นได้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เพาะปลูกกล้วยไม้ และไม้ผล ปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่สถานีปากคลองจินดา มีค่าความเค็มอยู่ที่ ๑.๒๐ กรัม/ลิตร ซึ่งเกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้คือ ๐.๗๕ กรัม/ลิตร และเกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน ๒ กรัม/ลิตร การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำด้วยการปิด – เปิดประตูระบายน้ำคลองจินดาให้สัมพันธ์กับค่าความเค็มตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล พร้อมจัดทำบันทึกช่วงเวลาการปิด –เปิดประตูระบายน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การปิด – เปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองจินดา ๒ เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนในช่วงเวลาที่ค่าความเค็มต่ำกว่า ๐.๕ กรัม/ลิตร เข้าไปเติมในคลองจินดา รวมทั้งตรวจวัดค่าความเค็มด้านนอก และด้านในคลองทุกชั่วโมง เพื่อควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกิน ๐.๗๕ กรัม/ลิตร โดยการติดตั้งเครื่องโทรมาตรวัดค่าความเค็มด้านในคลอง ห่างจากประตูระบายน้ำคลองจินดาประมาณ ๕๐๐ ม. พร้อมกับสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลองระบายน้ำท่าสาร – บางปลา เป็น ๕๐ ลูกบ.ศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มการระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ ๖ ขวา – ๕ ซ้าย และ ๗ ขวา – ๕ ซ้าย ลงสู่ปลายคลองจินดา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจืด และลดค่าความเค็มของน้ำในพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ ๒๐ คันไว้ลำเลียงน้ำจืดเข้าไปสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไม้หากเกิดวิกฤติได้ทันที  ตลอดจนให้สำรวจแหล่งน้ำและปริมาณน้ำในคลองต่างๆ ที่สามารถนำมาเพิ่มเติมปริมาณน้ำในคลองจินดาได้อีกทางหนึ่งด้วย