13 พฤษภาคม 2565 พบ ‘งูพิษทะเลทราย’ ลอบนำเข้าจากตะวันออกกลาง

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1042592/

ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจยึด งูพิษทะเลทรายมีชีวิต งูพิษอาหรับ งูพิษ Sahala Viper รวม 35 ตัว และกิ้งก่ามีชีวิต จิ้งเหลนมีชีวิต งูมีชีวิต แมงป่องมีชีวิต รวม 601 ตัว รวมทั้งสิ้น 636 ตัว ณ คลังสินค้าระหว่างประเทศขาเข้า ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสินค้าทั้งหมดขนส่งมาเครื่องบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS507/30

โดยเป็นความผิดกฎหมาย ดังนี้ 1. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242, 244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร 3. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางมีชีวิตทั้งหมด มอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปร้องทุกข์หาผู้กระทำผิดต่อพนักงานสอบสวนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 ลว.12 พ.ค. 2565 เวลา 11.30 น. คดีอาญาที่ 90/65 ยึดทรัพย์ที่ 65/65 และได้ส่งมอบสัตว์ป่าของกลางมีชีวิต ให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และแมลงของกลาง ให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ กรมอุทยานฯ นำไปจำแนก และดูแลตามระเบียบต่อไปแล้ว