13 พฤษภาคม 2565 ปรับค่ามาตรฐานฝุ่นพิษ 2.5 จากไม่เกิน 50 เป็น 37.5

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2391407

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ใหม่จากมาตรฐานค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง เกิน 50 มคก./ลบ.ม. และ 1 ปี ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. ซึ่งได้ประกาศใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว เปลี่ยนให้เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. และใน 1 ปี จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและระดับการป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย โดยมาตรฐาน PM 2.5 ใหม่ของไทยจะเท่ากับมาตรฐานของประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า การกำหนดมาตรฐาน PM 2.5 ใหม่ คพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหลายครั้ง ซึ่งทุกส่วนเห็นด้วยเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและเพิ่มระดับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยก่อนที่จะมีการประกาศใช้ จะมีการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ร่วมกันสร้างมาตรฐาน PM 2.5 ใหม่