13 พฤษภาคม 2564 คพ.รุกแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมู พื้นที่คลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2721022

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม เป็นคลองในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไหลผ่านพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครปฐม และ อ.นครชัยศรี ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียต่อเนื่อง มีสาเหตุเกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษหลายประเภท ในบริเวณดังกล่าวมีฟาร์มสุกรหนาแน่น คพ. จึงตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร รวมถึงการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน โดยให้คำแนะนำแก่ฟาร์มสุกรในพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๒๒ ฟาร์ม จากการตรวจสอบฟาร์มสุกรในพื้นที่ดังกล่าว พบฟาร์มสุกรร้อยละ ๘๒ ใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นปกติ ส่วนฟาร์มสุกรร้อยละ ๑๘ ไม่มีการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรบางส่วนนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงลูกไรแดง และจากการสำรวจพบผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเท่าที่ควร โดยปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียที่พบส่วนมาก ได้แก่ การอุดตัน การสะสมของมูลสุกร การตื้นเขินของบ่อ คันดินรอบบ่อทรุด และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมพื้นที่ของบ่อบำบัด เป็นต้น ซึ่ง คพ. ให้คำแนะนำในการแก้ไข และปรับปรุงระบบในเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำเสียของบ่อ รวมถึงเพื่อป้องกันการไหลล้นของน้ำออกภายนอกฟาร์ม การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (มาตรา ๘๐) พบว่า มีฟาร์มสุกร ร้อยละ ๖๘ มีการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลตามแบบ ทส.๒ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ส่วนฟาร์มสุกรร้อยละ ๓๒ ยังไม่มีการดำเนินการ คพ. จึงให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ คพ. กำหนดให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐมเพิ่มเติม ประกอบด้วย ต.นครปฐม บ่อพลับ พระประโทน วังตะกู และหนองปากโลง ซึ่งช่วยลดการระบายมลพิษลงสู่คลองเจดีย์บูชา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาต่อไป