13 พฤษภาคม 2563 ครม. ไฟเขียวกรมโรงงานจับมือองค์กร UNIDO ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๑.๓ ล้านตันใน ๕ ปี

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880173?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=economic

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน วัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) รวมถึงการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผลิตผลหรือผลพลอยได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมอื่นหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมโลก ในรูปแบบเงินสด (In cash) จำนวน ๘.๙๖๖ ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ ๒๗๓ ล้านบาท และจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ ล้านดอลลาร์  หรือประมาณ ๓,๘๔๐ ล้านบาท

Skip to content