13 พฤศจิกายน 2564 เชื่อมโยงข้อมูล เร่งบำบัดน้ำเสียชุมชน ฟื้นฟูคุณภาพน้ำทั่วประเทศ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/297308

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ( คพ.) และกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำในการเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพน้ำ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และร่วมกันยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่าง คพ. กับ อจน. เป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในระดับพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุผลตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

โดย 2 หน่วยงานจะร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียชุมชนและฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพน้ำ ข้อมูลอุทกพลศาสตร์ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ข้อมูลศักยภาพในการรองรับปริมาณมลพิษภายใต้ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำแม่น้ำ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียชุมชน

Skip to content