13 ธันวาคม 2565 ทส.เพิ่มป่าเศรษฐกิจอีก 15.87 ล้าน

ที่มา : ทส.เพิ่มป่าเศรษฐกิจอีก 15.87 ล้านไร่ (thairath.co.th)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ : เจตนารมณ์ทางการเมือง” ในการประชุมสมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 “การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ไม้เศรษฐกิจมีความสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การซื้อขายคาร์บอนเครดิต การจำหน่ายเนื้อไม้ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ด้านสังคม ลดการลักลอบตัดไม้จากป่าธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ โดยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 หรือ 48.52 ล้านไร่ ซึ่งต้องเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอีก 15.87 ล้านไร่ ภายในปี 2580 ทส.จึงได้มีนโยบายที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ การจัดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตลอดจนที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ การแก้ไขหรือทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ การจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างราชการและเอกชน แบบครบวงจร เป็นต้น

รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ทส. ยังยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2065 ผ่านมาตรการที่สำคัญต่างๆ อย่างการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่ามีการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รูปแบบการปลูก กล้าไม้คุณภาพดี และการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต 90/10 รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นต้น