13 ตุลาคม 2565 ภารกิจแก้โลกรวน กู้โลกร้อน ด้วยขยะพลาสติก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3612173

คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ได้กล่าวว่า ชุมชน
วัดชากลูกหญ้า ได้จัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะประกัน ซึ่งกลายเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดระยอง
ที่สามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกได้ครบวงจร (End to End Waste Management) ที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนทั้งหมด และยังช่วยให้คนในชุมชนได้รู้ว่าการทำเรื่องรีไซเคิลสามารถทำเป็นธุรกิจได้ โดยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ และทำให้ทั้งชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
และภายในปีนี้ GC มีแผนในการขยายให้ได้จำนวน 5 ชุมชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่จังหวัดระยอง
อีกด้วย​ 

ซึ่งชุมชนได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS) ถือเป็นการยกย่องชุมชนที่ได้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจ
การลงมือทำจริงของชุมชนวัดชากลูกหญ้านั่นเอง