13 ตุลาคม 2565 ผู้ว่าฯ กทม. – CEO ซีพีเอฟ คิกออฟ โครงการ “กล้าจากป่า พนาในเมือง (กทม.)” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000097582

ผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(ซีพีเอฟ) คิกออฟ โครงการ “กล้าจากป่า พนาในเมือง (กทม.)” ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว
หนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง พร้อมทั้งแจกกล้าไม้
ให้คนกรุงเทพฯ นำไปปลูกที่บ้าน เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรเทาผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้แก่ประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ข้อ 13 สร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน

ในเรื่องการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ ข้อ 15 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า