13 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายประชาชนคนรักระยองยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ที่มา : https://www.facebook.com/414368681969602/posts/6968290089910729/?d=n

เครือข่ายประชาชนคนรักระยองเตรียมยื่นหนังสือ “14 ข้อเสนอถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขอให้แก้ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ก่อนยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยระบุว่า เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ เขตตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ปัจจุบันผ่านมา 13 ปีแล้ว แต่ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง ยังสูงเกินค่ามาตรฐานและสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

เครือข่ายฯ จึงขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในฐานะผู้ออกประกาศ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะของเขตควบคุมมลพิษ เช่น การกำหนดแนวป้องกัน/พื้นที่กันชน เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน และที่สำคัญคือการออกกฎหมายการรายงานการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (PRTR) ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเขตควบคุมมลพิษ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรง ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนดีได้ดังเดิม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสะสมอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการตามที่กล่าวมา