13 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลกำหนดมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการในการขจัดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน และไฟป่า ในพื้นที่ จ.น่าน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200213093929882

นางนฤมล ภิณโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถิติในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.น่านสูงเกินกว่ามาตรฐานเป็นเวลาถึง 62 วัน จึงมองว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควัน ไฟป่า ที่ จ.น่าน เป็นวาระแห่งชาติถือเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และช่วงรอยต่อเข้าสู่หน้าแล้งจะเข้าสู่วิกฤต เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงดังกล่าวจะแห้ง และนิ่ง ไม่มีลม ฝุ่นละอองจะแขวนลอยอยู่บนอากาศได้นาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุ จ. น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลัง อำนวยการควบคุม กำกับดูแลสั่งการ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอำเภอ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำท้องถิ่น โดยใช้มาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการในการขจัดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน ไฟป่า สำหรับ 4 พื้นที่ที่ต้องควบคุมประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าอนุรักษ์  พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่เมือง และพื้นที่ริมทาง ในส่วนของมาตรการป้องกันนอกเหนือจากมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแล้ว ยังต้องสร้างความตระหนักสร้างความรับรู้ถึงปัญหาการเผาในที่โลง ไม่ให้มีการเผาป่า ลดปริมาณควบคุมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมการหมักเศษวัชพืชให้กับประชาชน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหามีการกระทำความผิดใน 4 พื้นที่ข้างต้นจะมีการจับกุมอย่างเด็ดขาด และสุดท้ายมาตรการดับไฟป่าโดยแบ่งหน้าที่ในการช่วยกันดับไฟป่า และแจ้งเบาะแสการเผาไฟป่า การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควัน