13 กันยายน 2565 ป่าไม้เชียงใหม่ ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/594316

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ออกประเทศเตือนพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ต.โป่งแยง และ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ระวังปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มจากฝนตกหนัก และการปลูกสร้างอาคารที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการพลังทลายของหน้าดินได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่อาจจะต้องประสบกับอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมไปถึงการพิจารณาเข้าพักแรมค้างคืนในสถานบริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าผาลาดชันในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่