13 กันยายน 2565 จากขยะพลาสติกสู่น้ำมัน มิติใหม่แห่งการย่อยสลาย นวัตกรรมทางเลือกเพื่อชุมชน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_3557107

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เผยผลงานจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ที่คิดค้นและออกแบบเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมันไพโรไลซิสสำหรับใช้ในชุมชน จนไม่ต้องใช้น้ำมันดีเซล ยุทธการ มากพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เริ่มศึกษาหาข้อมูล และทดลองประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อการกำจัดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ โดยมีแรงบันดาลใจตั้งแต่ครั้งยังเป็นลูกจ้างในโรงแรมเมื่อ 20 ปีก่อน หลังได้มีโอกาสทำโครงการ Zero waste สร้างระบบแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด แต่กลับพบปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากไม่สามารถกำจัดได้ตามธรรมชาติ เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีต้นทุนการผลิตที่ไม่แพง โดยเอาหัวใจเรื่องของความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาเป็นแกนหลัก สามารถกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเกรดต่าง ๆ ได้โดยไม่มีของเสียปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จำกัด มีโครงการให้ชาวบ้านนำขยะมาแลกน้ำมันที่ได้จากการกำจัดขยะไปทดลองใช้ แม้น้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถต่อยอด และนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ภาครัฐจึงควรมีนโยบายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเอง นอกเหนือจากการใช้กฎหมายบังคับ